ZAKOŃCZONA REKRUTACJA 2019/2020.

Komisja Rekrutacyjna zgodnie z warunkami przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Żywcu zawartymi w Statucie Żłobka (Rozdział 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka, § 5) oraz w Regulaminie rekrutacji do Żłobka na rok 2019/2020 (pkt. 5-15), rozpatrzyła w dniach 15 – 25.04.2019 r. wszystkie Karty zgłoszenia dzieci do Żłobka na rok 2019/2020 w liczbie 54 i utworzyła listę dzieci zakwalifikowanych do Żłobka oraz listę rezerwową dzieci.

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do Żłobka miały dzieci z rodzin wielodzietnych, spełniających kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 1,2,3 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. a Regulaminu rekrutacji. Zakwalifikowano 9 dzieci z tego kryterium.
2. W dalszej kolejności zostały zakwalifikowane dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności spełniające kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 2 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. b Regulaminu rekrutacji). Zakwalifikowano 3 dzieci z tego kryterium.
3. Następnie zostało zakwalifikowane 1 dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do żłobka, spełniające kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 3 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. c Regulaminu rekrutacji).
4. W dalszej kolejności zostały zakwalifikowane dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie samotnie je wychowują (w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych) i spełniający kryteria zawarte w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 4 Statutu Żłobka oraz w punkcie 10, ust. d Regulaminu rekrutacji. Zakwalifikowano 3 dzieci z tego kryterium.
5. W dalszej kolejności zostały zakwalifikowane dzieci, których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków zawartych w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 5 oraz pkt. 5 Statutu Żłobka, a także w punkcie 10, ust. e oraz w punkcie 11 Regulaminu rekrutacji. Zakwalifikowano 8 dzieci z tego kryterium.
6. Dzieci, które aktualnie uczęszczają do Żłobka nie brały udziału w rekrutacji i będą kontynuowały pobyt w Żłobku w roku 2019/2020 na podstawie Karty aktualizacyjnej pobytu dziecka w Żłobku, złożonej u Dyrektora Żłobka. Zakwalifikowano 34 dzieci.

Łącznie zostało zakwalifikowanych do Żłobka 58 dzieci, spośród których 24 dzieci z naboru podstawowego.


7. Z braku wolnych miejsc w Żłobku na rok 2019/2020 na listę rezerwową zostały wpisane najpierw dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków zawartych w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 5 oraz pkt. 5 Statutu Żłobka, a także w punkcie 10, ust. e oraz w punkcie 11 Regulaminu rekrutacji (według kolejności złożenia Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka). Jest to 20 dzieci.

8. Na dalszym miejscu listy rezerwowej zostały wpisane dzieci, których jeden z rodziców/prawnych opiekunów spełnia przynajmniej jeden z warunków zawartych w Rozdziale 4, § 5, pkt. 4, ust. 7 oraz pkt. 5 Statutu Żłobka, a także w punkcie 10, ust. g oraz w punkcie 11 Regulaminu rekrutacji (według kolejności złożenia Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka). Jest to 8 dzieci.

W dniu 30.04.2019 r. Dyrektor Żłobka będzie powiadamiał telefonicznie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o wynikach rekrutacji (dzieciach zakwalifikowanych do Żłobka oraz wpisanych na listę rezerwową).